YTONG Energy+

– en ny standard för energieffektivt och hållbart byggande

Ytong Energy+
Ytong Energy+ är resultatet av ett målmedvetet utvecklingsarbete; att ta fram en ny typ av superisolerande byggblock till bärande ytterväggar, och samtidigt bibehålla Ytong lättbetongs goda fuktreglerande och värmeabsorberande egenskaper. Lika viktigt var det att göra detta med miljömässig hållbarhet i alla led, från råvaruutvinning till produktion och återvinning. Ytong Energy+ kan återvinnas till 100%, och ger därmed nya möjligheter för ett hållbart byggande.

Ytong Energy+ består av tre lager – innerst ett bärande lager Ytong lättbetong med densiteten 340 kg/m3, ett högisolerande mellanlager av Ytong Multipor med 115 kg/m3, och ytterst ett klimatskyddande lager av Ytong lättbetong med 340 kg/m3, som även ger fasaden styrka och tålighet.

Ytongs avancerade produktionsteknik innebär att blocken gjuts i ett enda arbetsmoment, och resultatet är lättbetongblock med en rad gynnsamma egenskaper:

•    100% oorganiskt material
•    Samma material i hela blocket
•    Avger inga skadliga ämnen
•    Inga hälsorisker, varken vid bearbetning eller användning
•    Kan återanvändas till 100% som råvara i nya lättbetongprodukter
•    Enkel projektering
•    Snabb och säker byggmetod
•    0,11 i U-värde ger behagligt inomhusklimat
•    Ekonomisk

Massiva ytterväggar med ett U-värde på bara 0,11 W/mK

Ytong Energy+ kan du använda både som massiva, bärande ytterväggar upp till två våningar, och som ickebärande väggmaterial.
Den integrerade lösningen med bärande styrka och högeffektiv isolering i ett samma block gör att det går snabbt att bygga, och väggarna blir täta i samma moment.

Ytong Energy+ kompletteras med Ytong Balkar och Ytong Grundputs, liksom av Ytong Tak- och Bjälklagselement till bjälklag och platta tak. Det innebär att hela råhuset kan byggas i lättbetong utan fuktspärr.

Ytong Energy+ har samma modulmått som övriga Ytong- och SILKA-produkter.

När väggarna är murade kan de putsas på båda sidor. Som alternativ kan utsidan kläs med trä, fibercementplattor eller fasadtegel.

Med Energy+ får du en rad fördelar utöver den suveräna isoleringen och det sköna inomhusklimatet:
•    Massiva ytterväggar i ett enda material är enkla att dimensionera för stabilitet, värme, fukt och ljud.
•    Det går snabbt och smidigt att bygga med Energy+. Bärande mur och isolering görs i ett moment, utan tidskrävande montering av fuktspärr. Blocken är enkla att hantera, och eventuell bearbetning görs med vanliga handverktyg.
•    Ytong Energy+ minskar risken för byggfel som lätt kan uppstå när man bygger i flera lager och i olika material.
•    Enkel ytbehandling tack vare måttstabila block och släta ytor.
•    Allt spillmaterial kan återanvändas som råvara till nya Ytong-produkter.
•    Den goda värmeabsorptionen förhindrar att rum med stora fönsterpartier blir för varma vid solinstrålning.
•    Ytong lättbetongs höga kapacitet att ta upp och avge fukt minimerar behovet av att ventilera bort fukt.

Ytong Energy+ tillverkas som block i två tjocklekar; 400 mm med lambda (värmekonduktivitet) 0,07 W/mK, och 500 mm med lambda 0,06 W/mK. Produktionen av Ytong Energy+ är miljöcertifierad enligt ISO 14025.

Hållbarhet – att skapa utan att skada

Inom Xella är hållbarhet en integrerad del i produktutvecklingen och produktionen, och det används som ett praktiskt verktyg av ledningen och ute i verksamheten.

Ytong Energy+ är utvecklad och produceras helt i enlighet med hållbarhetstanken, dvs att miljön skonas i alla led; råvaruutvinning, produktion, användning och återvinning, och allt material är återanvändbart till 100%.

Råvaror
Ytong Energy+ produceras av kalk, sand, vatten och en liten andel cement. Utvinningen av kalk och sand sker i öppna kalkbrott och sandtag, som efter utvinningen återställs som naturområden. Alla råmaterial utvinns så nära fabriken som möjligt, för att minimera transporterna.

Xella har, som första producent i världen, utvecklat en miljövänlig energiproducerande förbränningsteknik för kalkslam, en restprodukt vid kalkframställning. Tack vare den nya tekniken täcks energibehovet i kalkproduktionen, och det blir även ett överskott som säljs på den fria energimarknaden.

Vid produktionen av Ytong används en mycket liten andel aluminiumpulver (0,05 - 0,1%) för att bilda porerna i materialet. Aluminiumpulvret kommer från återvinningsindustrin.

Produktion
Finmalen sand blandas med övriga råvaror, och sedan tillförs vatten (som inte tas från dricksvattenresurserna, för att skona de begränsade tillgångarna av helt rent vatten). Aluminiumpulvret reagerar med den släckta kalken och i reaktionen frigörs vätgas som gör att massan sväller genom att det bildas små, jämnt fördelade porer.

2Al + 3Ca(OH)2 + 6 H2O  ––> 3 CaO + Al2O3 + 6 H2O + 3H2

Sedan stelnar massan långsamt och i processen avgår den lättflyktiga vätgasen, så att det bara är värmeisolerande luft kvar i porerna. Porbildningen medför att det blir 5-8 m3 färdig
Ytong lättbetong av 1 m3 råmaterial.

När råblocken är halvstelnade skärs de med trådskärare och profileras, bl a med fräsning av handtag. Allt överskottsmaterial slammas upp i vatten och återförs till produktionen för att minimera råvaruförbrukningen.

Tillskurna block och element härdas i autoklav, dvs under ångtryck som kräver energitillförsel. Härdningen sker dock vid relativt låg temperatur, ca 200 °C, vilket innebär att CO2-utsläppen är väsentligt mindre än i produktion av tegel och betong. Vattnet som används i härdningen återanvänds till 85-88%.

Energin som inte kan användas i produktionen används i stället till uppvärmning. T ex vid Werk Brück leds det varma vattnet i en 1500 meter lång ledning till Paul Harmann AG, som använder det för uppvärmning i sin produktion.

Bearbetning
Ytong Energy+ kräver nästan ingen tillpassning på byggplatsen. Tillpassningsspillet, som typiskt är mindre än 1% av hela leveransen, kan hanteras som vanligt, ofarligt byggavfall, men vi erbjuder även en returservice. Det innebär att vi hämtar överblivet material och återanvänder det i vår produktion av nya block. Ytong Energy+ kan sågas till med bandsåg eller handsåg, och det blir bara lite grovt damm som spill.

Vid murning används Ytong lim som en ca 2 mm tunn fog i både liggfog och stötfog. Ytong lim är cementbaserat (mineraliskt), och det innehåller inga organiska lösningsmedel eller mjukgörare, så det finns ingen risk för avdunstning av skadliga ämnen.

Väggar av Ytong Energy+ ytbehandlas utvändigt med puts, och invändigt med spackling och målning eller tapetsering.

Ytong Energy+ levereras på EU-pall eller på Xella returpall, som återanvänds. De lastade pallarna är täckta med Inseroh-folie, som kan returneras och återanvändas.

Användning
Ytong Energy+ avger inga skadliga ångor eller partiklar – inte ens vid brand – och detsamma gäller Ytong lim. Ytong Energy+ ger ett utmärkt inomhusklimat, precis som övriga Ytongprodukter.

Ytong lättbetong har mycket lång livslängd och bibehåller sina byggtekniska egenskaper under många generationer. Vid rivning kan rensad Ytong Energy+ returneras till Xella och återanvändas i nya lättbetongprodukter.

Carbon footprint - CO2-belastning
Xella ser reduktion av CO2-utsläpp till atmosfären som en viktig del av hållbarhetsbegreppet. Därför har Xella, tillsammans Deutsche Bahn, Puma, Otto Group och andra stora tyska företag, grundat 2C Foundation. Stiftelsens mål är att finna långsiktiga, konkreta lösningar på klimatförändringarna i samarbete mellan industri, forskning och samhälle.

Xella anser inte att åtgärder för minskad klimatpåverkan och ekonomisk utveckling är motstridiga mål. Genom engagemang och målinriktat arbete har vi lyckats åstadkomma stora CO2-reduktioner. Och just nu investerar vi i en ny teknologi som utvinner energi ur restprodukter från kalkutvinningen i ett slutet kretslopp, helt utan CO2-emissioner.